Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for:

 • Korrekt håndtering
 • Korrekt sortering
 • Aflevering til godkendt modtageanlæg
 • Sørge for de nødvendige anmeldelser

Hvad er bygge- og anlægsaffald? 

Bygge- og anlægsaffald opstår ved:

 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Lednings –og anlægsarbejder m.m.
 • Bygge- og anlægsaffald kan fx være:
 • Armeringsjern
 • Asfalt
 • Brokker
 • Kabler
 • Pap
 • Plast
 • Sanitet
 • Træ
 • Vinduer

Jord behandles i særskilt regulativ for jord. Læs mere om jord her  

Anmeld byggeaffald til kommunen

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen når:

 • Dit byggeaffald omfatter mere end 10 m2 
 • Der er mere end 1 ton byggeaffald
 • Fjerne asbestholdigt affald
 • Du skal fjerne farligt affald, fx PCB, bly i maling m.m.

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.
Anmeld dit byggeaffald her  

Byggeaffald skal sorteres

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renovationsprojekter kan opdeles i fire kategorier:

 • Genanvendeligt affald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsaffald
 • Farligt affald

 

Byggeaffald skal sorteres

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.
Alle genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning. (Se byggeaffald til genanvendelse nedenfor). 

 

Bygherrens ansvar

Bygherren skal sørge for, at:

 • Affald kildesorteres
 • Affald bortskaffes efter reglerne
 • Genanvendeligt affald bliver genanvendt

Bygherren kan vælge mellem, at:

 1. Aflevere affald til godkendt genanvendelsesanlæg
 2. Overlade ansvar for aflevering til godkendt indsamlingsvirksomhed
 3. Sende usorteret, genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering. (Dog kun hvis det usorterede byggeaffald ikke forringer muligheden for at genanvende de sammenblandede fraktioner).

Byggeaffald til genanvendelse

Virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse. 
Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og teglsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton 
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Byggeaffald til forbrænding

Forbrændingsegnet affald skal afleveres hos:

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Telefon 70 25 70 60 
E-mail: kundeservice@vestfor.dk 

Læs om levering af forbrændingsegnet affald til Vestforbrænding  

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.
Anmeld dit byggeaffald her 


Byggeaffald til deponering

Affald til deponering skal afleveres hos:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

Telefon: 36771699
E-mail: av@av.dk 

Læs om deponering af affald hos AV Miljø 

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.
Anmeld dit byggeaffald her 


Asbest

Asbestholdigt affald er farligt. Asbestfibre kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indåndes. 

Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, når virksomheden skal rense eller nedrive:

 • Asbestholdige tagbelægninger
 • Asbestholdige facader
 • Andre bygningsdele, der indeholder asbest

Hvilke byggematerialer indeholder asbest?

Asbest har tidligere ofte været anvendt i bygninger på grund af materialets gode varmebestandighed og isoleringsevne. 

Asbest er især brugt i: 

 • Eternitplader (tagplader)
 • Rørisolering
 • Gulvbelægninger
 • Flisefilm

Anmeld asbestholdigt affald til kommunen

Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage før du skal af med affaldet.

Du skal benytte et anmeldeskema for asbestholdigt affald.

Du kan enten sende anmeldelsen til Park-, vej- og Miljøcenter, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj, eller pr. mail til: pvm@ishoj.dk

Afvent anvisning fra kommunen

Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi en anvisning til bortskaffelse af affaldet på et godkendt modtageanlæg. Anvisningen skal medbringes og fremvises, når affaldet afleveres på modtageanlægget.

 

Aflevering af asbestaffald

Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

 • Støvende asbestaffald afleveres til:
  AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
  Eller til
  SMOKA, Prøvestenen, U-Vej 7, 2300København S
  NB! Støvende asbestaffald skal opbevares befugtet i egnet, lukket og tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.

 • Ikke støvende asbestaffald afleveres til:
  AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
  Eller en anden, godkendt modtager.

PCB

PCB er et miljøfarligt stof, som kan skade både mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer, fordi det har nogle gode bygningstekniske egenskaber. Alle bygninger de er bygget eller renoveret i årene 1950-1977 kan indeholde PCB, og skal derfor screenes og muligvis kortlægges. 

Hvor findes PCB?

PCB findes blandt andet i følgende typer af produkter:

 • Elastisk fugemasse (indvendig og udvendig)
 • Termoruder
 • Gulvlim og selvnivellerende guldmasse
 • Maling
 • Gulvbelægning

Hvornår er PCB farligt?

Hvis indholdet af PCB i affaldet er:

 • Under 0,1 mg/kg regnes affald for ’rent’
 • Mellem 0,1 mg /kg og 50 mg/kg regnes affaldet som forurenet. Det betyder, at det ikke må anvendes frit, men skal deponeres eller brændes – alt efter hvilken slags der er tale om 
 • 50 mg/kg eller mere, er der tale om farligt affald.
 • Det betyder, at affaldet skal sendes til anlæg, som er godkendt til at behandle farligt affald

PCB i byggeaffald

Hvis du ejer en bygning eller et anlæg, skal du screene for PCB, før ombygning eller nedrivning sættes i gang, hvis:

 • Bygning/anlæg er opført eller renoveret mellem 1950-1977
 • Termoruder skal udskiftes, som kan være fremstillet mellem 1950-1977
 • Nedrivning eller renovering omfatter mere end 10 m2
 • Nedrivning eller renovering omfatter mere end 1 ton affald

Anmeld dit PCB-holdige bygge- og anlægsaffald her

Farligt affald

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse. Der er særlige regler for dette. 
Læs om farligt affald her  

Grænseværdier og EAK-koder

Grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald i Ishøj Kommune kan blive oplyst ved at tage kontakt til Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, eller pr. mail til plan-byg-miljo@ishoj.dk

Skal du indberette byggeaffald der er kategoriseret farligt, skal du benytte en EAK-kode. 

Find din EAK-kode her.
Bygge- og anlægsaffald finder du primært under gruppe 17.

Mere information

Du kan læse mere om vejledning vedr. håndtering af bygge- og anlægsaffald her