Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

Bygge- og anlægsaffald opstår ved: 

 • nybyggeri 
 • renovering 
 • lednings- og anlægsarbejder mv. 

Affaldet kan f.eks. være brokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast og sanitet. Jord behandles i særskilt regulativ for jord.

Sortering og håndtering

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter kan opdeles i fire kategorier: 

 • Genanvendeligt affald 
 • forbrændingsegnet affald 
 • deponeringsaffald eller farligt affald.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende projekt overstiger 1 ton. Alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Bygherren har ansvaret for, at affaldet kildesorteres og at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver genanvendt. Bygherren kan enten selv vælge, hvilket godkendt genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade ansvaret til en godkendt indsamlingsvirksomhed. 

Der er også mulighed for, at bygherren kan sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis det ikke medfører en forringet mulighed for at genanvende de sammenblandede fraktioner.

Generel anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Ishøj Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering der dækker mere end 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald. Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes

Affald, der indeholder asbest eller PCB, samt farligt affald

Der gælder særlige regler for dele af bygningsaffaldet. Du kan se mere om disse her på hjemmesiden:

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

 1. Natursten, fx. granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt

Forbrændingsegnet byggeaffald

Forbrændingsegnet affald anvises til Affaldsmodtagelse på Vestforbrænding i Glostrup

Byggeaffald til deponering

Affald til deponering anvises til aflevering på:
AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 16 99
Fax: 36 77 18 99
av@av.dk

Andre har læst

PCB-holdigt affald 
Asbestaffald
Farligt affald